Home » Ons onderwijsconcept »   Organisatie
 

Organisatie

Basisorganisatie van onze drie Leergroepen

Elk kind heeft een plaats in een eigen basisgroep met een of twee vaste leraren.
De basisgroep is heterogeen samengesteld (met uitzondering van leerjaar 8): er zijn kinderen van twee- of drie leeftijdsjaren door elkaar:

  • Leergroep I -zes basisgroepen in de leerjaren 1, 2 en 3;
  • Leergroep II -vier basisgroepen in de leerjaren 4 en 5
  • Leergroep III -zes basisgroepen in leerjaren 6, 7 en 8;

De keuze voor deze inrichting van ons onderwijs komt voort uit onderzoek waaruit blijkt dat kinderen beter van en met elkaar kunnen leren en zich sociale omgangsvormen beter leren eigen maken.

Ongeveer de helft van de schooldag werken de kinderen in hun basisgroep. De andere helft van de dag zijn er werkrondes.

In werkrondes verplaatsen kinderen zich naar een andere ruimte -leer- of werkplein- om aan dat specifieke onderdeel te werken: lezen, taal, bewegen, rekenen. Op deze pleinen is dus ook een andere leraar dan hun basisgroepleraar.

De achtergrond hiervan is dat kinderen leren omgaan met verschillende leraren en dat leraren zich specialiseren in hun vakgebied. De leraren stemmen met elkaar de lesprogramma’s af en bespreken samen de vorderingen van elke leerling.

Uw kind wordt zo gezien door zes (Leergroep I en III) of vier (Leergroep II) leraren. Elke Leergroep heeft bovendien één of twee onderwijsassistenten die de kinderen begeleiden met verwerkingen van lesstof. In elke Leergroep is op verschillende dagen per week nog een aantal studenten aanwezig.

Om de doorgaande lijn binnen ons onderwijs goed te waarborgen vindt er met regelmaat overleg plaats. Zo starten alle leerkrachten (binnen de eigen leergroep) om 08:00u samen de dag op en bespreken het aanbod en de bijzonderheden op de verschillende pleinen. 
Verder staan de volgende overlegmomenten op onze jaarkalender:

  • Leerlingoverleg; de leerkrachten binnen de eigen Leergroep spreken samen de leerlingen door om afstemming te creeren in het didactisch en pedagogisch handelen.
  • Leergroepoverleg: de leerkrachten binnen de eigen Leergroep spreken samen over de organisatie, het onderwijsaanbod en speerpunten vanuit het jaarplan
  • Verticaalpleinoverleg: leerkrachten binnen hetzelfde domein (taal-lezen of rekenen) spreken samen over het didactische aanbod en houden zo zicht op de doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 . 
  • IB-overleg: de leerkrachten nemen samen met de IB-er de ontwikkeling van hun basisgroep door en bespreken (indien nodig) over leerlingspecifieke onderwijsbehoeften.